Oferuję wykonanie prac oraz pełną obsługę formalno-prawną w zakresie:


 

Prace podstawowe

 • mapy do celów projektowych i prawnych ( np. do zasiedzenia i innych do celów sądowych )

 • podziały nieruchomości, zniesienia współwłasności i inne

 • rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 •  aktualizacja ewidencji gruntów i budynków ( sporządzanie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i budynków oraz wykazów synchronizacyjnych )

 • tyczenie oraz inwentaryzacja budynków wraz z przyłączami oraz sieci uzbrojenia terenu

 • pomiary pól powierzchni oraz objętości obiektów kubaturowych 

 • i inne


 

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

 • stała obsługa geodezyjna na potrzeby budownictwa

 • wytyczanie oraz inwentaryzacja obiektów budowlanych

 • wytyczanie oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego terenu

 • pomiary objętości mas ziemnych i materiałów

 • pomiary osiadań i odkształceń obiektów, osuwisk itp.

 • badanie pionowości i geometrii budowli (kominy, wieże, maszty itp.)


 

Dla biur projektowych:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe

 • przekroje

 • numeryczny model terenu

realizacja: artw.pl